www.garliava.lt

 

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei jis gyvena keliose vietose.

  • Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
  • Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.


Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt

 

 Dokumentai, kuriuos reika pateikti deklaruojant gyvenamąją vietą:


1. Prašymas deklaruoti gyvenamąją vietą:
- asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
- asmeniui atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;
- asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;


2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);


3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta. Jei Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė ar vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;


4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;


5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos);


6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje;


7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jei asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).

 

8. Asmeniui pageidaujant išduodama pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

 

Prašymų formos

Dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą

Dėl pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams)

Dėl pažymos

 

 

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita

 

 

Gyvenamosios vietos deklaracija vykdoma  Garliavos seniūnijoje 104 kabinete.

 

Atmintinė: Ką reikalinga žinoti apie gyvenamosios vietos deklaravimą? PDF

 

Informuojame, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja 2017 m. gruodžio 21 d. Seimo priimtas ,,Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymas” Nr. XIII-961.

 

TIESIOGINĖ NUORODA Į NAUJOS REDAKCIJOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ

 

Įsigaliojus šiam įstatymui, asmenys (išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytus asmenis), kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba deklaravimo įstaigai pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

PAPILDYMAS:

TIESIOGINĖ NUORODA Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITOS TAISYKLES

 

Gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką forma

 

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui forma

 

Prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apkaitą forma