www.garliava.lt

Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose


Leidimus prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose išduoda seniūnas.
Viešos prekybos vietos Garliavos seniūnijoje:

 • Ramybės g., Garliavos m. ( aikštelėje prie Garliavos kapinių ).
 • J. Šimkaus g., Garliavos m. (aikštelėje prie Garliavos kapinių).
 • S. Lozoraičio g. 1D, Garliavos m. (aikštelėje prie daugiabučių).
 • Vytauto g. 41, Garliavos m. (aikštelėje prie UAB „Savas kampas“).
 • Vytauto g. (tarp namų Nr.5 iki 77, renginių metu)

Asmuo, pateikęs banko kvitą ar kitą įmoką patvirtinantį finansinį dokumentą apie atitinkamos vietinės rinkliavos sumokėjimą, seniūnijoje gauna nustatytos formos leidimą, suteikiantį teisę rinkliavos mokėtojui seniūnijos nurodytoje vietoje, nustatyta tvarka teikti paslaugas ar prekiauti nurodytos rūšies prekėmis.

 

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka vadovautis Kauno rajono tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-108 „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“.

 

Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje, seniūnui pateikia:
1. Prašymą, kuriame
juridinis asmuo nurodo:
įmonės pavadinimą, buveinės adresą, registracijos numerį, kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį; dokumento suteikiančio teisę prekiauti Nr. ir data;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo būdą, prekių (paslaugų) asortimentą, vietą;
pageidaujamą komercinės ir ūkinės veiklos rūšį, darbo grafiką, prekybos laiką.
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vieneto tipą;
viešojo maitinimo įmonės, norinčios prekiauti vasaros sezono metu, nurodo kavinės ar restorano tęsinį bei pageidaujamą lauko kavinės plotą;
pageidaujamą leidimo įsigaliojimo datą.
fizinis asmuo nurodo:
vardą, pavardę, gimimo metus gyvenamosios vietos adresą, patento (kai jo reikia) numerį, ;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vietą;
pageidaujamą komercinės ir ūkinės veiklos rūšį;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vieneto tipą;
pageidaujamą leidimo įsigaliojimo datą.
2. Įmonės registravimo pažymėjimo, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija ir gėlėmis, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu ir seniūnijos pažymą, kad produkcija užauginta pačio asmens, jei norima prekiauti kitoje seniūnijoje.
3. Kauno visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą – maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją (jei tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi).      

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiama, kai priimamas sprendimas išduoti leidimą).                                                

5. Leidimas išduodamas per tris darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.                                                                                                                                  

6. Leidimai prekiauti Motinos, Tėvo, Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis gėlėmis ir žvakėmis prie kapinių išduodami ne anksčiau kaip du mėnesiai iki prekybos dienos.                                                              

7. Asmuo, gavęs leidimą, ant išduodamos leidimo kopijos pasirašo, kad gavo leidimą ir yra susipažinęs su Kauno rajono prekybos teikimo viešosiose vietose taisyklėmis.                                      
8. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, privalo apie tai raštu pranešti leidimą išdavusiam asmeniui - seniūnui, kuris išduoda leidimo dublikatą su žyma ´Dublikatas˙. Leidimų bei dublikatų kopijos negalioja.                                                                                                                                    

9. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.                          

10.Leidimas išduodamas vienam asmeniui prekiauti vienoje prekybos ir paslaugų teikimo vietoje.


Vietinė rinkliava

Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose renkama vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-108 „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“.

Vietinės rinkliavos rūšys

 • Vienkartinė (dienos)
 • Mėnesio
 • Vienkartinė masinių renginių, mugių, švenčių, parodų metu

Leidimo prekiauti dienos tarifai:

 • kai prekiaujama nuo laikinųjų prekybos įrengimų – 0.15 Eur už 1 kv. m;
 • kai prekiaujama iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių ir automobilių priekabų – 0.15 Eur už 1 kv. m;
 • kai prekiaujama žvakėmis, gėlėmis Motinos, Tėvo, Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis -1,5 Eur už 1 kv. m;
 • teikti paslaugas – 0.15 Eur už kv. m;
 • kai prekiaujama ir teikiamos paslaugos renginių metu: ne maisto prekėmis – 4 Eur; maisto produktais – 7 Eur.

Leidimo prekiauti mėnesio tarifai:

 • iš kioskų (paviljonuose) vienai prekybos vietai (iki 12 kv. m.) -30 Eur;
 • iš kioskų (paviljonuose) vienai prekybos vietai (12-15 kv. m.) -35 Eur;
 • iš kioskų (paviljonuose) vienai prekybos vietai (didesniems nei 15 kv. m.) -40 Eur;  
 • prekių išdėstymo vieta šalia kioskų ir paviljonų apmokestinama atskirai ir už ją mokama kaip už prekybos vietą.              

 Lengvatos vietinių rinkliavų mokėtojams

Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami gyventojai, gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veiklą patys:

 • asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis,
 • asmenys, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,
 • sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką.,
 • studentai, kurie studijuoja dieninėse studijose.

Nuo vietinės rinkliavos 50 proc. atleidžiami gyventojai, gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veiklą patys:

 • asmenys, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis.
 • pensinio amžiaus asmenys.

Savivaldybės organizuojamuose renginiuose prekiautojai atleidžiami nuo vietinės rinkliavos.