www.garliava.lt

Garliavos  kapines prižiūri Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija, Vytauto 62, Garliava, Kauno rajonas. tel. 8-37 393 998.
 
Laidojimo leidimus, išduoda Garliavos seniūnija, pateikus mirties liudijimą.

Leidimus  paminklų statymui, išduoda Garliavos seniūnija,  pateikus projektą.


Dėl laidojimo prašome kreiptis į Garliavos seniūnijos darbuotoją Romą Balionį tel. 8674 16801.

 


Garliavos  kapinėse yra skirta atskira teritorija rezistentų laidojimui. Prie laidojimo vietos pastatytas paminklas žuvusiems partizanams, tremtiniams atminti.

 

Garliavos seniūnija vadovaujasi Kauno rajono savivaldybės tarybos  "Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo "   2011 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. TS-145   (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS- 406 redakcija). 

 

 

                     

LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų laidoti Savivaldybės teritorijoje esamose kapinėse išdavimą, laidojimo ir kapinių lankymo tvarką, leidimų laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimą, jų priežiūrą.

2. Kitus Apraše nenumatytus kapinių ir laidojimo vietų tvarkymo, žmonių palaikų laidojimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS, ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMAS

 

               4. Rašytinį leidimą laidoti arba leisti kremuotus žmogaus palaikus išbarstyti kapinėse esančiuose pelenų barstymo laukuose savivaldybės veikiančiose kapinėse išduoda seniūnai.

               5. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui, pateikusiam:

               5.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodoma: mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių, kuriose prašoma palaidoti mirusiojo palaikus, pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius (vienam kapui ar keliems kapams (šeimos kapavietė)), laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris arba laidojimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio telefono numeris. Jei prašoma mirusiojo palaikus palaidoti šeimos kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, papildomai nurodoma: šeimos kapavietės numeris (kapo unikalus kodas Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą) ar kolumbariumo nišos numeris, palaidoto (-tų) asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data;

               5.2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

               5.3. mirties liudijimą;

               5.4. testamentą arba rašytinį valios pareiškimą, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo;

               5.5. mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti;

               5.6. įgaliojimą, jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugų teikėjas;

               5.7. atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens rašytinis sutikimas, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti šeimos kapavietėje ar kolumabariumo nišoje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai;

5.8. nustatyto dydžio kainos už urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Kauno rajono savivaldybės kapinių kolumbariumų nišoje paslaugos apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją.

6. Už urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Kauno rajono savivaldybės kapinių kolumbariumų nišoje paslaugą sumokama į teisės aktų nustatyta tvarka kolumbariumą eksploatuojančios įmonės sąskaitą. Pinigai skiriami Kauno rajono savivaldybės kolumbariumų infrastruktūros plėtrai, priežiūrai. Į kainą įskaičiuota nišą dengiančios akmens plokštės (toliau - akmens plokštė) ir tvirtinimo varžto vertė, išlaidos užrašo, simbolio iškalimui. Akmens plokštės išdavimą ir tvirtinimą nišoje organizuoja kolumbariumą eksploatuojanti įmonė.

7. Seniūnų rašytinis leidimas laidoti į Kultūros vertybių registrą įrašytose savivaldybės riboto laidojimo kapinėse išduodamas tik gavus raštišką Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimą. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui, pateikusiam aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus.

8. Leidimai laidoti išduodami neatlygintinai savivaldybės administracijos seniūnijų darbo dienomis darbo valandomis.

9. Laidoti žmonių palaikus leidžiama kiekvieną dieną nuo 10.00 val. iki 17.00 val. Pirmąją Šv. Kalėdų ir pirmąją Šv. Velykų dieną žmonių palaikai nelaidojami.

10. Laidoti šeimos kapavietėje ar kolumbariumo nišoje leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės ar kolumabariumo nišos priežiūrą asmuo, esant pageidavimui, laidojamas toje kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, laikantis nustatytų reikalavimų. Atsakingo už kolumbariumo nišos priežiūrą asmens rašytiniu prašymu išvežus urnas iš kolumbariumo nišos ir palikus nišą laisvą, sumokėta suma negrąžinama. Atlaisvinta kolumbariumo niša skiriama kitiems asmenims. Į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse esančiose kapavietėse nauji kapai formuojami ar laidojama kape pakartotinai tik gavus raštišką Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimą.

11. Asmens palaikus perlaidoti galima tik gavus Kauno apskrities visuomenės sveikatos centro ir seniūno sutikimą. Jeigu palaikus ekshumuoti reikalauja ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas, papildomai reikia vienos iš šių institucijų rašto. Atkasant kapą, turi dalyvauti kapinių prižiūrėtojas.

 

III. KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR JŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 

12. Seniūnas, nustatęs, kad kapavietė yra neprižiūrima ilgiau kaip 1 metai, raštu įspėja atsakingą už kapavietės priežiūrą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė, kurioje nurodoma susitvarkyti kapą ir pranešti seniūnui. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija išnagrinėja situaciją ir pripažįsta šią kapavietę neprižiūrima. Komisija sudaro visų pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašą ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja seniūnai. Pagal       12 punkte nurodytos komisijos sudarytą sąrašą kapavietės skiriamos:

13.1. eilės tvarka laidoti mirusiuosius pagal laidojančių asmenų pageidavimą, jeigu jose yra pasibaigęs kapo ramybės laikotarpis;

13.2. asmenims, pageidaujantiems prižiūrėti neprižiūrimas kapavietes, jeigu nepasibaigęs kapo ramybės laikotarpis. Asmuo raštu kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, su prašymu įrašyti kapavietės prižiūrinčiuoju asmeniu. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, turi teisę būti palaidotas toje kapavietėje šiame apraše nustatyta tvarka.

 

IV. KAPINIŲ IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS

 

14. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja Savivaldybė, o vykdo seniūnai (toliau – kapinių prižiūrėtojas).

15. Prie įėjimo į kapines kapinių prižiūrėtojas įrengia informacinę lentą, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis dėl informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema, kurioje pažymėta pelenų barstymo lauko vieta, panteonas ir kita reikiama informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

16. Kapinių prižiūrėtojas kapinėse, kolumbariumuose turi palaikyti švarą ir tvarką, registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir šiame apraše numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų, vanduo atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai) ir nustatytąja tvarka surenkamos, rūšiuojamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

17. Kapavietės (įskaitant balzamuotus ir kremuotus palaikus) ir kolumbariumų nišos skiriamos mirusiesiems, prieš mirtį gyvenusiems Kauno rajono savivaldybėje arba gyvena mirusiojo artimieji giminaičiai. Veikiančiose kapinėse naujos kapavietės skiriamos pagal kapinių planą eilės tvarka. Paliekami šoniniai praėjimai negali būti siauresni kaip 0,5 metro, galiniai praėjimai negali būti siauresni kaip 0,7 metro. Laidoti palaikus skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) –               7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Laidoti kremuotus palaikus (urnas) skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 1 kv. metras (1,0x1,0). Kapo duobės gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule arba išberiant juos į kapo duobę – ne mažesnis kaip 1 metras. Į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse vieta palaidojimui parenkama vadovaujantis konkrečių kapinių Kultūros paveldo objekto dosjė pateikiamu planu. Kapinių prižiūrėtojas privalo skirstant kapavietes užtikrinti visų asmenų lygiateisiškumą, bendraudamas su mirusiojo artimaisiais susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų ignoruojami jų įsitikinimai, ir, laikantis laidojančio asmens nurodymų, sudaryti sąlygas laidotuvėse dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotoms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitiems asmenims. Nišos laikyti kremuotus žmogaus palaikus skiriamos kolumbariumo nišų numeracijos eilės tvarka. Kolumbariumų nišos numeruojamos iš kairės į dešinę vertikaliai. Kiekviename kolumbariume nišos numeruojamos atskirai. Užpildžius vieną kolumbariumą, nišos skiriamos kitame (jeigu toks yra).

18. Veikiančiose kapinėse kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nepriskiriami statiniams (toliau šiame punkte vadinama – kiti objektai), įrengiami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

19. Įrašai ant kolumbariumo nišos akmens plokštės daromi vienodo dydžio lietuviškomis raidėmis nustatytu šriftu Roman. Akmens plokštėje rašomas vardas ir pavardė, gimimo ir mirties datos. Akmens plokštėje leidžiama pavaizduoti tikėjimo simbolį. Draudžiama prie sienelių, pagrindo ar kitose vietose tvirtinti projekte nenumatytus objektus (vazas, dirbtines gėles ir pan.). Taip pat draudžiama gadinti akmens plokštę, t. y. kalti, klijuoti ar kitaip tvirtinti apraše nenumatytus objektus (nuotraukas, atvaizdus, užrašus, papuošalus ir pan.).

20. Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių prižiūrėtojui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimo. Statant, rekonstruojant ar remontuojant kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius privaloma vadovautis konkrečių į Kultūros vertybių registrą įrašytų riboto laidojimo kapinių Kultūros paveldo objekto dosjė reikalavimais. Taikomi šie kapo paminklų, antkapių ir kitų kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse apribojimai ir papildomi reikalavimai:

20.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

20.2. nauji statiniai jose gali būti statomi laikantis šių reikalavimų:

20.2.1. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms medžiagų;

20.2.2. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

20.2.3. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

20.2.4. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.

21. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimus. Visus klausimus, susijusius su saugotinų želdinių kirtimu, genėjimu ir pertvarkymu, sprendžia Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys. Želdinius, augančius kapavietėse, prižiūri ir tvarko už kapavietės priežiūrą atsakingi asmenys. Esant poreikiui rauti kelmus į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, atliekami tos vietos archeologiniai tyrimai.

22. Kapų identifikavimas vykdomas Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207, nustatyta tvarka.

23. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo pagal pateiktą medžiagą ir patikrinęs kapavietę (kapą) priima Savivaldybės administracijos direktorius. Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Sprendimas dėlkapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu. Priimtą sprendimą Savivaldybės administracija pateikia kapinių prižiūrėtojui, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale.

V. KAPINIŲ LANKYMAS

 

24. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį.

25. Kapinėse draudžiama:

25.1. laidoti, perlaidoti mirusiojo palaikus neturint kapinių prižiūrėtojo leidimo;

25.2. vykdyti kapavietės (kapo) atkasimo darbus;

25.3. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;

25.4. statyti, tvarkyti transporto priemones, važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be kapinių prižiūrėtojo leidimo;

25.5. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, pilti žemes, kapaviečių įrengimo atliekas, mesti šiukšles tam neskirtose vietose;

25.6. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

25.7. leisti muziką ar kitaip triukšmauti;

25.8. prekiauti.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Seniūnų darbą, įgyvendinant šio tvarkos aprašo nuostatas, kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas.

27. Kitus Apraše ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse nenumatytus laidojimo, kapinių lankymo ir tvarkymo klausimus sprendžia savivaldybės administracijos direktorius

__________________________________

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APLINKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. TS-145 ,,DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 m. gruodžio 7 d.

Kaunas

  1. 1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projektą paskatinusi priežastis – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. spalio 27 d. antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-7564 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių leidimo laidoti išdavimą, kapaviečių ir neprižiūrimų kapaviečių paskirstymą ir kapinių priežiūrą Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir Kauno rajono savivaldybėse“. Sprendimo projekto tikslai – patvirtinti Tarybos sprendimo projektą, parengtą atsižvelgiant į anksčiau nurodytame dokumente išdėstytas pastabas; Teisės aktų, reglamentuojančių leidimų laidoti išdavimo tvarką, laidojimo, kapinių lankymą, jų tvarkymą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, susisteminimas, sujungiant į vieną dokumentą.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, kurioje numatoma, kad Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati Savivaldybės taryba.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės sprendimų pakeitimų sąrašas.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. TS-145 ,,Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. TS-224 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Savivaldybės biudžetui šis sprendimo projektas įtakos neturės.

6. Būtinumas skelbti sprendimą teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Skelbti teisės aktų registre, viešinti Savivaldybės interneto svetainėje.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Atliktas antikorupcinis vertinimas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą rengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas. Už sprendimo įvykdymą atsakingas sprendimo projekto rengėjas.

 

Aplinkos skyriaus vedėjas                                                                         Darius Šlapikas