www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Pranešimas Stendas jpg

Pranešimas Stendas jpg

 

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Liepų gatvės ruožo nuo V. Montvilos gatvės Garliavos m. iki Dagilių gatvės Nr. 17 (Alšėnų sen.) kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai.


Statybvietės adresas – Kauno r. sav. teritorija.


Statinių paskirtis – kelių (gatvių) paskirties  statinys.


Projektuotojas UAB „Kelprojektas", į. k. 234004210, buveinės adresas Jonavos g.7 Kaunas, el. paštas info@kelprojektas.lt, tel. Nr. 8-37 223186.


Projekto vadovas Jurgita Kriščiūnienė, atestato Nr. 27103.


Projektinius pasiūlymus parengė Inga Ratautienė, kvalifikacijos atestatas Nr. 21619, tel. Nr. 865545155, el. paštas inga.ratautiene@kelprojektas.lt.


Statytojas Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k.188756386, buveinės adresas Savanorių 371 Kaunas, tel. Nr. 8-37 305503, el. paštas info@krs.lt.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt (papildoma informacija tel. 865545155).


Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu inga.ratautiene@kelprojektas.lt iki 2023-02-09.


Viešas susirinkimas įvyks 2023-02-09 16.00 val. Vytauto g.62, Garliava (seniūnijoje).

Susirinkime galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, prisijungus https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAxZjhiNDItOTRkNi00NjhkLWIzZTYtM2ZmOGMzZTQwZjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22217cef3c-7292-4aa1-8e7e-0a249f1af1ac%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai