www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Informuojame, kad nuo 2010 m.  spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimai. Šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalis nurodo: ,,Jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d.  iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos; šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui, savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe...“

Atkreipiame dėmesį, kad minėto įstatymo 23 straipsnis papildo Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 1 priedu - „Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo principai“. Šio priedo nuostatos, kurios įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d., skelbia:

 

„1. Įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – įmoka) moka statytojai (užsakovai), statinių (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, žemės sklypų (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, įgyvendinantys šio Įstatymo numatytą galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos atveju.

2. Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės, tačiau įmoka negali būti mažesnė kaip 300 litų ir didesnė kaip 500 000 litų. Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = V2/1 mln. Lt, čia:

1) Į – įmokos dydis;

2) V – sąnaudų vertė.

3. Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu.“

Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą turės būti sumokama statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju. Pateiksime pavyzdį: tarkim jog atliktų statybos darbų sąnaudų vertė lygi 100 000 tūkst. Lt, tai pagal nurodytą formulę apskaičiuotos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą dydis sudarytų 10 000 Lt.

Raginame visus rajono statytojus, vykdžiusius savavališkas statybas, pasirūpinti jas įteisinti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Prašome kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 226 kabinetą, tel. (8-37) 30 55 20, trečiadieniais 8-12 val. ir 13-17 val.  Reikia turėti šiuos dokumentus: žemės sklypo ribų planą, žemės nuosavybės dokumentus, statinių kadastrinių matavimų bylą su esamais ir norimais (pageidautina)  įteisinti statiniais. Peržiūrėjus pateiktus dokumentus, informuosime statytojus apie galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą, užbaigti savavališką statybą ir pradėti vykdyti statybos užbaigimo bei statinių įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre procedūrą.   

 

KRS inf.