www.garliava.lt


eurposregioninis

eurposregioninis

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. 

Projekto aprašymas:

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos (Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r.sav.) pagrindinis pastatas statytas 1931 m., priestatai - 1960, 1966, 1967, 1968 m. Pastato išorinių atitvarų (stogo, sienų) būklė yra prasta, jų šiluminė varža neatitinka šiuo metu galiojančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Bloga išorinių atitvarų būklė, izoliacinės savybės, neefektyvi šilumos paskirstymo sistema sąlygoja žemesnę patalpų temperatūrą. Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų. Siekiant pašalinti minėtas problemas Kauno r. sav. administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti dalies pastato renovavimą. Projektu apšiltinami tik pastatų 3C3/p, 4C2/p, 5C1/p ir 6C1/b sienos ir cokolis bei pastatų 4C2/p ir 5C1/p stogai. Projekto tikslinės grupės - mokyklos darbuotojai ir auklėtiniai.

Projekto tikslams įgyvendinti buvo atliekami stogo bei fasado renovacijos darbai. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerėjo darbo ir mokymosi sąlygos, sumažėjo aplinkos tarša, pagerėjo patalpų mikroklimato sąlygos, padidėjo pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas.

Svarbu pažymėti, kad be ES struktūrinės paramos projektas Kauno rajono savivaldybė nebūtų įgyvendinusi šio projekto.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikotarpis 2013 - 2014 m.
Projekto vertė 809.298,18 Lt
Skirta parama

705.807,67 Lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės lėšos 103.490,51 Lt
Kontaktinis asmuo

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius tel. 837 35 55 64


mitkaus pirmas etapas
mitkaus pirmas etapas