www.garliava.lt

eurposregioninis
eurposregioninis

 

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" renovavimas
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno r. Garliavos vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto aprašymas:

Kauno r. Garliavos vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ pastatytas 1970 m. Pastato aukštų skaičius - 2, bendras plotas - 1664.6 m2. Pastato išorinių atitvarų (stogo, sienų) būklė yra prasta, jų šiluminė varža neatitinka šiuo metu galiojančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Bloga išorinių atitvarų būklė, izoliacinės savybės, neefektyvi šilumos paskirstymo sistema sąlygoja žemesnę patalpų temperatūrą. Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų. Siekiant pašalinti minėtas problemas Kauno r. sav. administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal audite pateiktus sprendinius ketinama atlikti pastato renovavimą. Projekto tikslinė grupė - darželio-lopšelio darbuotojai ir auklėtiniai. Projekto vertė - 1135406,89 Lt. Projekto įgyvendinimo trukmė - 15 mėn. Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti Kauno r. Garliavos vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: 1. renovuotas sutapdinto stogo šiltinimas (apie 1353 m2), 2. modernizuota šildymo sistema (šilumos punkto, šildymo sistemos rekonstrukcija). 3. renovuotas fasadas (sienos, cokolis, perdanga) - 1358,84 m2. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų šiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikotarpis 2013 – 2015 m.
Projekto vertė 372.983,63 Eur
Skirta parama 267.588,26 Eur
Savivaldybės lėšos 105.395,37 Eur
Kontaktinis asmuo Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas tel.8 37 30 55 48

Egluterenovacija

Egluterenovacija