www.garliava.lt

Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 18 punktu informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2020-10-22 sprendimu Nr. TS-383 nusprendė pradėti rengti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimą.

Nustatyti planavimo tikslai:

 

1. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;

 

2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

 

3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

 

4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

 

 

Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija: Akademijos mstl., Noreikiškių k., Babtų mstl., Domeikavos k., Ežerėlio m., Garliavos m., Mastaičių k. (jo dalis), Teleičių k., Jonučių k., Narsiečių k. (jo dalis), Naugardiškės k., Girionių k., Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k., Biruliškių k., Neveronių k., Raudondvario k., Vandžiogalos mstl., Čekiškės k., Kulautuvos mstl., Viršužiglio k., Sitkūnų k. ir Vilkijos m.

 

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, telefonas (8 37) 30 55 02, el. p: www.administartorius@krs.lt.

 

Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir vertinimas (jei toks bus reikalingas) atlieka plano rengėjas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

 

Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programa patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-25 įsakymu Nr. ĮS-413 „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

 

Susipažinti su pradedamu rengti specialiojo planavimo dokumentu ir sekti eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas , teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje S-RJ-52-21-106.