Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Registracija į pasiruošimo, Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams, grupes baigta. Daugiau informacijos apie ruošimą sakramentams skiltyje Aktuali informacija.

3-6 metų vaikus kviečiame į "Gerojo Ganytojo katechezes", kurios vyksta ketvirtadieniais, parapijos namuose nuo 17 val. iki 18.30 val. Pasiteiravimui tel. nr. 867564785.

Nuo lapkričio 18d. pradėjome parapijos Šeimų lankymą. Grafiką rasite skiltyje: Šeimų lankymas.

Sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias bažnyčioje yra skaitomos popiežiaus Pranciškaus katechezės apie šv. Mišias.

Nuo sausio 18d. pradėjome maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Melsimės šia intencija 18 val. šv. Mišiose. Primename apie visuotinius atlaidus, kuriuos įprastomis sąlygomis gali gauti tikintieji, kurie dalyvauja maldų už krikščionių vienybę savaitės pamaldose.

Sausio 19d. (sekmadienį) už krikščionių vienybę melsimės 10 val. šv. Mišiose. Šį sekmadienį Bažnyčia minės Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, kuriai popiežius Pranciškus parinko temą: "Nepilnamečiai migrantai,pažeidžiami ir bebalsiai".

Nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. Šlovins Garliavos parapijos šlovinimo grupės jaunimas.

Sausio 21d. minėsime šv. Agnietę, mergelę, kankinę.

Sausio 24d. minėsime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

Sausio 25d. švęsime šv. Pauliaus Atsivertimo šventę. Šią dieną baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

Sausio 26d. švęsime Dievo žodžio sekmadienį. Pop Pranciškus ragina tikinčiuosius atkreipti dėmesį į Šventąjį Raštą, jį skaityti, skelbti ir apmąstyti. Tebus jis tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad "kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus".

Sausio 27d. minėsime palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Tą dieną Marijampolėje vyks palaiminto Jurgio Matulaičio mirties - gimimo dangui, diena, liturginis minėjimas ir palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VI suvažiavimas. Kviečiame norinčius 9 val. nuo mūsų bažnyčios išvykti į Marijampolę. Kelionės auka 7 eurai.

Sausio 28d. minėsime šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Sausio 30d. 19 val. parapijos namuose vyks parapijos Pastoracinės tarybos posėdis.

Sausio 31d. minėsime šv. kun. Joną Boską.

Bažnyčioje galite įsigyti: Kapinių žvakių; Kryželių; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" lapkričio-gruodžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" sausio mėnesio; "Kelionė (naujas numeris)"; "Saleziečių žinios" (naujas numeris); Žodis tarp mūsų" sausio-vasario mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtą maldynėlį: "Magnificat" sausio-vasario mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat sausio ir vasario mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.