Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Informaciją apie vaikų, jaunimo, suaugusių ruošimą sakramentams rasite skiltyse: Katechezė ir Aktuali informacija.

Ketvirtadieniais 15 val. parapijos namuose renkasi JAUNŲJŲ MISIONIERIŲ grupelė. Kviečiame besiruošiančius Pirmajai šv. Komunijai vaikus ir jų draugus.

Kviečiame jaunimą dalyvauti PASAULIO JAUNIMO DIENŲ RENGINYJE, Sausio 26-27 d. MARIJAMPOLĖJE.  Užsirašyti galima parapijos raštinėje tel. 861588600 arba pas parapijos jaunimo vadovą Viktorą Jermolovą, tel. 860266008. Jaunuoliai galės nuvykti ir parvykti užsakytu autobusu. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Sausio 17d. minėsime šv. Antaną, abatą.

Sausio 18d. pradedame maldų už Krikščionių vienybę aštuondienį. Primename apie visuotinius atlaidus, kuriuos įprastomis sąlygomis gali gauti tikintieji, kurie dalyvauja maldų už

krikščionių vienybę savaitės kokiame nors renginyje ir būna šios savaitės užbaigime.

Sausio 20d. po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks tėvų susirinkimas, kurių vaikai šiemet ruošiasi priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.

Sausio 21d. minėsime šv. Agnietę, mergelę, kankinę.

Sausio 24d. minėsime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

Sausio 25d. švęsime šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo šventę.

Sausio 26d. Bažnyčia mini šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" sausio-vasario mėnesių; suaugusiems: "Artuma" sausio mėnesio; Kelionė" (naujas numeris); "Saleziečių žinios" (su 2019 metų kalendoriumi); Žodis tarp mūsų" sausio-vasario mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" sausio-vasario mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat sausio ir vasario mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius". Bukletuką apie Dievo žodžio skaitymo svarbą.

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.