Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Te Dievas savo tėviška globa lydi jo apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padeda tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Bažnyčioje galima užsirašyti į susitikimą rugsėjo 23d. su popiežiumi Pranciškumi Kaune bei jaunimui nuo 14 metų iki 35 metų į susitikimą su popiežiumi rugsėjo 22d. Vilniuje.

Liepos 23 d. švęsime šv. Brigitos, vienuolės, Europos globėjos šventę.

Liepos 25 d. švęsime apaštalo Jokūbo šventę.

Liepos 26 d. minėsime šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus.

Liepos 29 d. Kryžių kalne bus švenčiami atlaidai. Mūsų bažnyčioje po vakaro šv. Mišių vyks užtarimo malda.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" gegužės-birželio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" birželio mėnesio; "Saleziečių žinios"; "Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" liepos-rugpjūčio mėnesių; "Tėvo Pijaus balsas", "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" liepos-rugpjūčio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat liepos ir rugpjūčio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.
Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: kun. Vilius SIKORSKAS, kun. Rytis BALTRUŠAITIS.

Diakonas: Egidijus Cibauskas

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.