Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Susitikimas su tėvais/globėjais, kurių vaikai šiais mokslo metais mūsų parapijoje norės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams vyko rugsėjo 22d. po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Susitikimas su tėvais/globėjais, kurių vaikai 8 klasės ir vyresni šiais mokslo metais mūsų parapijoje norės ruoštis Sutvirtinimo sakramentui vyks rugsėjo 24d.  19 val. parapijos namuose. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Rugsėjo 1-ją pop. Pranciškus kvietė minėti kaip Pasaulinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną.  Šia intencija melstis, mąstyti ir veikti skirtas laikas yra siūlomas iki spalio 4d., kai Bažnyčia minės šv. Pranciškų Asyžietį.

Rugsėjo 22 ir 23d. prisiminkime pop. Pranciškaus vizito Lietuvoje pirmąsias metines. Dėkokime Dievui už susitikimuose su popiežiumi patirtą džiaugsmą, už atnaujintą įkvėpimą tikėti ir mylėti.

Rugsėjo 23d. minėsime šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.

Rugsėjo 27d. minėsime šv. Vincentą Paulietį, kunigą. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose rinksis maldos grupės su Šv. Raštu - Lectio divina nariai. Kviečiame dalyvauti visus norinčius.

Rugsėjo 29d. švęsime šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Pagrindinės šv. Mišios bus 12 val. Šv. Mišių pabaigoje Eucharistinė procesija. Tikintieji šios dienos išvakarėse ir tą dieną gali laimėti visuotinius atlaidus. Juos laimėti galime

priėję išpažinties ir priėmę šv. Komuniją bei pasimeldę popiežiaus intencija (bent Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą) ir nekartoti jokios, kad ir lengvos, nuodėmės.

Rugsėjo 29d., kaip paskutinį rugsėjo mėnesio sekmadienį, minėsime Vairuotojų ir keliaujančių dieną. Po kiekvienų šv. Mišių bus laiminamos transporto priemonės. Po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Rugsėjo 30d. minėsime šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Šių metų spalio mėnuo Bažnyčioje yra skelbiamas Misijų mėnesiu. Kasmet spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinį mūsų bažnyčioje kalbėsime sekmadieniais 9.30 val., o šiokiadieniais 17.30 val. Suteikiami

visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai

pelnomi ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame arba per televiziją, radiją ar internetą pamaldžiai sekame.

Spalio 1d. minėsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Šią dieną Kaišiadorių katedroje Šv. Mišiomis bus iškilmingai pradedamas Misijų

mėnuo Lietuvoje.

Spalio 1d. mūsų parapijoje bus pradedamas vaikų ruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" liepos-rugpjūčio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" rugsėjo mėnesio; "Kelionė" (naujas numeris); "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" rugsėjo-spalio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat rugsėjo bei spalio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.