Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Kviečiame Jus skirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio mūsų parapijai pagal paramos ir labdaros įstatymą. Parapijos į/k 191288339. Bažnyčioje yra deklaracijų pildymui ranka.

Apie ruošimą sakramentams daugiau informacijos rasite skiltyje: Katechezė

Balandžio 29d. švęsime šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos šventę.

Balandžio 30d., paskutinį balandžio sekmadienį, švęsime Pasaulinę gyvybės dieną. Ši diena primena tikinčiųjų įsipareigojimą

rūpintis, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama bei būtų siekiama šeimų patvarumo ir atvirumo naujai gyvybei.

Po 12 val. Šv. Mišių parapijos namuose vyks katechezė suaugusiems, kurie rengiasi Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir

Sutvirtinimo sakramentams. Nuo 16 val. į parapijos namus kviečiame jaunimą, kuris rengiasi Lietuvos jaunimo dienoms. Po 18 val.

Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Bažnyčioje galite įsigyti velykines žvakutes; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Atnaujintą Liturginį maldyną su Švč. Mergelės Marijos litanijos dabartiniu tekstu; Maldyną silpnaregiams "Viešpatie, aš regiu"; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" kovo-balandžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" balandžio mėnesio; "Tėvo Pijaus balsas"; "Mylėkite viens kitą!"; "Saleziečių žinios" su 2017 metų kalendoriumi; "Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" kovo-balandžio, gegužės-birželio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" kovo-balandžio bei gegužės-birželio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" balandžio ir gegužės mėnesių; knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygą "Viešpats mano šviesa"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; Aistros įveika. Askezės ir psichologijos metodais.

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristai-vikarai: g. kan. Robertas BRUZGA ir Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Juozas MARČIULIONIS, Rytis BALTRUŠAITIS.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.