Skelbimai:

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas


Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

 

Mūsų bažnyčioje nuo kovo 16d. nevyks viešos pamaldos. Jūsų užprašytas šv. Mišias kunigai paaukos melsdamiesi privačiai šv. Mišių aukoje. Kadangi kunigai, vadovaudamiesi Kanonų teisės kodekso kan. 904 paraginimu, kasdien celebruoja Eucharistinę Auką, todėl Jūsų užprašytą dieną šv. Mišios bus paaukotos Jūsų intencija. Jei tokia tvarka Jūsų netenkintų, galite kreiptis į parapijos raštinę (klebonijoje) ir atšaukti užsakytą šv. Mišių intenciją bei atsiimti už šv. Mišias paliktą auką.

Bažnyčia yra atidaroma šiokiadieniais nuo 17 val. iki 18.30 val. Šeštadieniais nuo 9.30 val. iki 10.30 val. bei nuo 17.30 val. iki 18. 30 val.

Sekmadieniais bažnyčia maldai prieinama nuo 8.30 val. iki 12.30 val. bei vakare nuo 17.30 val. iki 18.30 val. Tuo laiku bažnyčioje budės taip pat kunigas ir bus galima priimti Atgailos sakramentą.

Melskime nuoširdžiai Viešpatį, kad nuslopintų coronaviruso grėsmę ir vėl galėtume drauge viešai garbinti Jo šventą vardą!


Informacija apie Didžiosios Savaitės pamaldas

 

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kaip pabrėžė arkivyskupas, karantino metu taikomų viruso prevencijos priemonių tikslas – ne riboti galimybę drauge melstis, dalyvauti šv. Mišiose, išgyventi tikintiesiems tokią svarbią Didžiąją savaitę, o apsaugoti vieni kitus, ypač vyresnio amžiaus žmones.

 

Pagrindiniai pasikeitimai:

 

Didįjį ketvirtadienį šv. Mišios bus aukojamos be žmonių, įprastos procesijos taip pat atsisakoma, bažnyčiose neįrengiamas Viešpaties kapas.

Didįjį penktadienį visuotinėje maldoje bus meldžiamasi už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje.  Kryžiaus kelias viešai einamas nebus.

Velyknaktis pandemijos sąlygomis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose. Žiburių liturgijoje nebus kuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė, nevyks procesija. Liturgija vyks žmonėms nedalyvaujant, taigi ir suaugusieji Velyknakčio metu nebus krikštijami.

Velykų rytas ir diena. Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai. Nevyks Velykų procesija, o šv. Mišios bus aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudodamiesi komunikacijos priemonėmis – Mišios bus transliuojamos per radiją, televiziją ar internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar parapijų.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos, tačiau tikintiesiems primenama apie tobulo gailesčio sužadinimą. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija karantino metu neteikiami. Karantinui pasibaigus, bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos.

Balandžio mėnesį meldžiamės Šventojo Tėvo intencija –

kad visi tie, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį visą dieną mūsų bažnyčioje vykdavo Švč. Sakramento adoracija. Dabar dėl paskelbto karantino negalime drauge rinktis ir kartu melstis

bažnyčioje. Bet Dievą mylinčių parapijiečių tarpe kilo mintis visą ketvirtadienio parą nuo 0 val. iki 24 val. pasiskirsčius po valandą adoruoti Viešpatį Jėzų dvasiniu būdu savo

namuose. Taigi visus kviečiame paskirti ketvirtadienio paroje bent vieną valandą pabūti Viešpaties artumoje. Maldos metu ypatingai raginame melstis su Šv. Raštu, galbūt

pagiedoti, kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį, Rožinį bei turėti tylos laiką, per kurį stengtis išgirsti ir apmąstyti Viešpaties žodžius. Atsimindami Kristaus paraginimą savo

mokiniams, “kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti” (Lk 18,1), ir tai, jog Jis pats nuolat melsdavosi, prašykime Dievą atsivertimo malonės epidemijos krečiamam pasauliui ir

mūsų Tėvynės vaikams.

Balandžio 7-ą Didįjį antradienį melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Šv. Mišių tiesioginė transliacija per parapijos facebook'ą 18 val.

Balandžio 8d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišių tiesioginė transliacija per parapijos facebook'ą 18 val.

Balandžio 9d. Didysis Ketvirtadienis. Vyskupijų katedrose pašventinami Krizmos, Katechumenu ir Ligonių patepimo aliejai. Parapijose vakaro laiku

aukojamos Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Minėsime Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimą.

Šv. Mišių tiesioginė transliacija per parapijos facebook'ą 18 val.

Balandžio 10d. Didysis Penktadienis. Šią dieną laikykimės pasninko. Bažnyčioje vyks Kristaus Kančios pamaldos.

Balandžio 11d. Didysis Šeštadienis. Vakaro metu bus švenčiamas Velyknaktis - Kristaus Prisikėlimas. Pašventinsime vandenį, kurį galėsite rasti bažnyčioje.

Balandžio 12d. Šv. Velykų sekmadienį 8 val. bus skambinama bažnyčios varpais. Dienos metu bus aukojamos šv. Mišios.

Balandžio 13d. II Velykų diena.

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.