Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Te Dievas savo tėviška globa lydi jo apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums tepadeda tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Svetainėje informaciją apie ruošimą sakramentams rasite skiltyje: katechezė.

Vasario 14d. Pelenų diena prasidėjo Gavėnia, skirta pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo - Velykų - iškilmei. Šis tikintiesiems svarbus susikaupimo laikas yra paženklintas atgaila, artimo meilės darbais ir malda. Viena iš konkrečių atgailos išraiškų yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių (abstinencija). Todėl visais metų penktadieniais, o ypač Gavėnios metu, prisimenant Jėzaus Kristaus kančią ant Kryžiaus, katalikai turi pareigą susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Gavėnios metu Bažnyčia prašo nerengti triukšmingų pasilinksminimų bei juose nedalyvauti.

Gavėnios penktadieniais 17.20 val. ir sekmadieniais 11.20 val. bažnyčioje bus einamas Kryžiaus kelias. Gavėnios sekmadieniais 12 val. šv. Mišių pabaigoje bus giedami Graudūs verksmai ir einama Eucharistinė procesija, kurioje labai kviečiame dalyvauti vaikus ir
jaunimą.

Iš kovo 24d. į kovo 25d. nakties metu laikrodžio rodyklė yra pasukama vieną valandą į priekį. Pereiname prie vasaros laiko.

Kovo 25d. švęsime Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį, kuriuo pradedama Didžioji savaitė. Kovo 25d. per kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos verbos. 10 val. šv. Mišiose šalia kitų intenciijų melsimės už kun. Juozą Marčiulionį, minint 5 mėnesius nuo mirties bei akolitą Alvydą, minit 4 mėnesius nuo jo mirties. Po 18 val. šv. Mišių melsimės užtarimo malda. Verbų sekmadienį rinkliava bus daroma vyskupijos klierikų studijoms ir išlaikymui bei jaunimo sielovadai.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; velykinių žvakelių; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" kovo-balandžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" kovo mėnesio; "Kelionė" (naujas numeris); "Žodis tarp mūsų" kovo-balandžio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" kovo-balandžio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; Teofilius; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat balandžio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus  posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.
Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: kun. Vilius SIKORSKAS, kun. Rytis BALTRUŠAITIS.

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.