Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Kviečiame bažnyčios zakristijoje užsiregistruoti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Svetainėje informaciją apie ruošimą sakramentams

rasite skiltyje: katechezė.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje

koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui

pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai

dalyvaujame, arba per televiziją ar radiją pamaldžiai sekame. Rožinį mūsų bažnyčioje kalbėsime šiokiadieniais 17.30 val.,

sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių.

Spalio 22d. pradėkome bažnyčioje užrašinėti šv. Mišias už mirusiuosius. Už juos melsimės Visų Šventųjų iškilmės vakare ir visas

likusias Vėlinių oktavos dienas.

Spalio 24d. 19 val. parapijos namuose prasideda kursas tėvams auginantiems paauglius. Kursas nemokamas. Visus

tėvus, ypač Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams besirengiančių vaikų, maloniai kviečiame.

Spalio 28d. švęsime šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventę.

Spalio 29d. po 10 val. šv. Mišių į Rožinio kalbėtojų ir mylėtojų broliją bus įrašomi spalio sekmadieniais katechezes apie Rožinio

maldą lankę vaikai.

Spalio 29d. po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Bažnyčioje galite įsigyti Šv. Raštą; Žvakių; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" rugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" spalio mėnesio; "Saleziečių žinios"; "Kelionė su Bernardinai.lt"; "Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio bei lapkričio-gruodžio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" rugsėjo-spalio bei lapkričio-gruodžio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; Teofilius; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" spalio ir lapkričio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai".

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristas-vikaras:Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Juozas MARČIULIONIS, Rytis BALTRUŠAITIS.
Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.