Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Informaciją apie vaikų, jaunimo, suaugusių ruošimą sakramentams rasite skiltyse: Katechezė ir Aktuali informacija.

Bažnyčioje galite pamatyti stendus su informacija apie kun. Juozą Montvilą.

Sutvirtinamieji renkasi sekmadieniais bažnyčioje 11.30 val.

Lapkričio 21d. minimas Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

15 val. parapijos namuose vyks paskaita "TIKĖJIMO IR KULTŪROS KELIAS". Šv. Jokūbo piligrimų kelio istorija, reikšmė ir aktualumas šiandien. Paskaitą skaitys doc. dr. Remigijus Oželis, šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos viceprezidentas.

Lapkričio 22d. minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę (giesmininkų ir muzikų globėją).

15 val. parapijos namuose renkasi JAUNŲJŲ MISIONIERIŲ grupelė. Kviečiame besiruošiančius Pirmajai Komunijai vaikus ir jų draugus.

Lapkričio 23d. Lietuvoje prisimename Negimusio Kūdikio dieną. Meldžiame Dievo atleidimo malonės bei sielos ramybės tėvams ir medikams, kurių sprendimu prasidėjusiems motinų įsčiose kūdikiams nebuvo leista gimti.

Lapkričio 23d. prisiminkime maldoje Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską jo konsekravimo vyskupu dienoje (2003m.)

Lapkričio 23-24 dienomis sutvirtinamiesiems Marijampolėje vyks ALFA kurso savaitgalis. Prašome jūsų maldos už renginio dalyvius.

Lapkričio 24d. minimi Vietnamo kankiniai: šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas ir jo draugai.

Lapkričio 24d. prisiminkime maldoje Telšių vyskupą Kęstutį Kėvalą jo konsekravimo vyskupu dienoje (2012m.)

Lapkričio 25d. švęsime Kristaus, Visatos valdovo, Kristaus karaliaus iškilmę. 10 val. šv. Mišiose melsimės už giesmininkus ir muzikus. Po 10 val. šv. Mišių bus išstatomas Švč. Sakramentas ir giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija

bei kalbamas Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktas "Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau". Tikinčiajam, kuris viešai kalba šį aktą, įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai. 12 val. šv. Mišiose melsimės už

akolitą Alvydą, minint jo pirmąsias mirties metines. Po 12 val. šv. Mišių bažnyčioje giedos Garliavos kultūros ir sporto centro mišrus choras "Melodija". Po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Lapkričio 26d. 18 val. melsimės už mirusius giesmininkus. Nuo 16 val. bažnyčioje bus giedamas Rožinis už mirusiuosius.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" lapkričio-gruodžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" lapkričio mėnesio; Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" lapkričio-gruodžio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" lapkričio-gruodžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat gruodžio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius". Bukletuką apie Dievo žodžio skaitymo svarbą.

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.