Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Apie ruošimą sakramentams daugiau informacijos rasite skiltyje: Katechezė

Parapijoje vyksta Šeimų lankymas. Grafiką rasite skiltyje: Šeimų lankymas.

Kovo 1d. Pelenų Trečiadieniu prasidėjo Gavėnia - atgailos metas Bažnyčioje, skirtas pasirengti Velykoms. Gavėnios metu

penktadieniais 17.20 val. ir sekmadieniais 11.20 val. bažnyčioje yra einamas Kryžiaus kelias. Graudūs verksmai giedami

sekmadieniais po 12 val. Šv. Mišių. Taip pat 12 val. Šv. Mišių pabaigoje bus einama Eucharistinė procesija, į kurią kviečiame

įsijungti vaikus, jaunimą bei procesijos dalyvius.

Balandžio 1d. nuo 10 val. parapijos namuose Kauno arkivyskupijos jaunimo centras mūsų parapijos sutvirtinamiesiems, kuriems

dalyvavimas yra privalomas, praves lytiškumo ugdymo rekolekcijas "Skirtingi, bet vienodai vertingi". Kviečiame dalyvauti ir kitus

jaunuolius.  

Balandžio 1-2 dienomis mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Jas pradėsime balandžio 1d. 17 val. Sutaikinimo pamaldomis.

18 val. bus aukojamos Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis. Rekolekcijos baigsis balandžio 2d.,

sekmadienį, 12 val. Šv. Mišiomis.

Balandžio 2d. nuo 16 val. parapijos namuose jaunimui nuo 14 metų iki 30m. vyks pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms

grupelė. Laukiame jūsų.

Balandžio 3d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Balandžio 4d. 8 val. melsimės sudėtinėmis auktojų į šv. Antaną intencijomis. 19 val. parapijos namuose vyks ALFA kurso šventinis

vakaras. Kviečiame dalyvauti visus norinčius.

Balandžio 5d. 18 val. melsimės pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių intencijomis. Po 18 val. Šv. Mišių parapijos

namuose draugijos narių ir visų norinčių dalyvauti susitikimas.

Nuo balandžio 6d. 8 val. iki balandžio 7d. 8 val. mūsų bažnyčioje vyks 24 valandų Švč. sakramento adoracija. Bažnyčios gale yra

adoracijos grafikas, į kurį kviečiame užsirašyti kada galėsite pasimelsti prie Švč. Sakramento.  

Bažnyčioje galite įsigyti Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Atnaujintą Liturginį maldyną su Švč. Mergelės Marijos litanijos dabartiniu tekstu; Maldyną silpnaregiams "Viešpatie, aš regiu"; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" kovo-balandžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" kovo mėnesio; "Tėvo Pijaus balsas" (naujas numeris); "Mylėkite viens kitą!" (naujas numeris); "Saleziečių žinios" su 2017 metų kalendoriumi; "Kelionė" (naujas numeris); "Žodis tarp mūsų" kovo-balandžio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" kovo-balandžio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" balandžio mėnesio; knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygą "Viešpats mano šviesa"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; Aistros įveika. Askezės ir psichologijos metodais.

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristai-vikarai: g. kan. Robertas BRUZGA ir Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Juozas MARČIULIONIS, Rytis BALTRUŠAITIS.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.