Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

Birželio 23d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Ši diena yra Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Suteikiami visuotiniai

atlaidai tikinčiajam, per šią iškilmę viešai kalbančiam atsiteisimo Švč. Jėzaus Širdžiai maldą "Gerasis Jėzau".

Birželio 23-25 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Meldžiame Lietuvos jaunimui Dievo malonių ir bendrystės džiaugsmo.

Birželio 24d. švęsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

Birželio 25d. Vilniuje 14 val. vyks Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju. Mūsų

bažnyčioje Šv. Mišios vyks tik 8 ir 10 val. Piligrimai į Vilnių išvyksta 7.30 val.

Birželio 28d. minėsime šv. Ireniejų, vyskupą, kankinį.

Birželio 29d. švęsime šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šią dieną aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią

bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Šiandien mūsų Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio konsekravimo metinės (1997m.).

Prisiminkime šiuos vyskupus savo maldose.

Nuo liepos 1d. vakaro iki liepos 12d. Žemaičių Kalvarijoje vyks didieji Švč. M. Marijos Krikščioniškų Šeimų karalienės atlaidai. Mūsų

bažnyčioje 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Liepos 2d. rinkliava bus daroma visuotinės Bažnyčios reikalams: Petro skatikas.

Liepos 3d. švęsime šv. apaštalo Tomo šventę. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Liepos 4d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis.

Liepos 5d. 18 val. melsimės pal. arkivyskupo J. Matulaičio draugijos narių intencijomis. Po Šv. Mišių parapijos namuose draugijos

narių ir visų norinčių susirinkime dalyvauti susitikimas.

Liepos 6d. 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. melsimės už pašaukimus. Po Šv. Mišių parapijos namuose

vyks maldos grupės už parapiją ir kunigus susitikimas. Kviečiame dalyvauti visus norinčius.

Liepos 7d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Liepos 8d. kviečiame jus į piligriminę kelionę Palaiminto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais. Išvykstame nuo bažnyčios 9 val.

Bažnyčioje galite įsigyti Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Atnaujintą Liturginį maldyną su Švč. Mergelės Marijos litanijos dabartiniu tekstu; Maldyną silpnaregiams "Viešpatie, aš regiu"; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" gegužės-birželio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" gegužės ir birželio mėnesių; "Tėvo Pijaus balsas"; "Mylėkite viens kitą!"; "Saleziečių žinios" (naujas numeris); "Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" liepos-rugpjūčio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" liepos-rugpjūčio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; Teofilius; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" liepos mėnesio; knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygą "Viešpats mano šviesa"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristai-vikarai: g. kan. Robertas BRUZGA ir Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Juozas MARČIULIONIS, Rytis BALTRUŠAITIS.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.