Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo švenčių nuotraukas galima įsirašyti klebonijos raštinėje.

Kviečiame iš bažnyčios savaitei į savo namus pasiimti Švč. Mergelės Marijos Paslaptingosios Rožės statulėles. Zakristijoje užsirašykite apie statulėlių pasiėmimą ir gražinimą.

Liepos 23d. švęsime šv. Brigitos, vienuolės, Europos globėjos šventę.

Liepos 25d. švęsime šv. apaštalo Jokūbo šventę.

Liepos 26d. Bažnyčia mini šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus.

Liepos 28d. Kryžių kalne bus švenčiami atlaidai.

Liepos 29d. minime šv. Mortą.

Liepos 31d. minime šv. Ignacą Lojolą.

Rugpjūčio 1d. Bažnyčia mini šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Nuo 14 val. mūsų bažnyčioje iki 18 val. šv. Mišių, kurios bus aukojamos už pašaukimus, vyks Švč. Sakramento adoracija. Po vakaro šv. Mišių parapijos namuose vyks maldos judėjimo už kunigus ir parapiją grupės susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Rugpjūčio 2 d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis. Šią dieną tikintieji turi galimybę visose parapijinėse bažnyčioje bei visose katedrose įprastomis sąlygomis pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinant pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti "Tėve mūsų" maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, po 8 val. šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, o po 10 val. šv. Mišių Eucharistinė procesija.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" liepos-rugpjūčio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" liepos-rugpjūčio mėnesių; "Kelionė"; "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" liepos-rugpjūčio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificatliepos-rugpjūčio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat rugpjūčio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.