Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Informacija apie ruošimą sakramentams skiltyje Aktuali informacija.

3-6 metų vaikus kviečiame į "Gerojo Ganytojo katechezes", kurios vyksta ketvirtadieniais, parapijos namuose nuo 17 val. iki 18.30 val. Pasiteiravimui tel. nr. 867564785.

Nuo lapkričio 18d. pradėjome parapijos Šeimų lankymą. Grafiką rasite skiltyje: Šeimų lankymas.

Prasidėjo Gavėnia, kuri yra skirta pasirengti Velykoms. Tai atgailos laikas Bažnyčioje, todėl netinka šiuo metu nei dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose, nei jų organizuoti. Gavėnios laiku yra apmąstoma Kristaus kančia.

Tai galėsime padaryti drauge eidami Kryžiaus kelią penktadieniais 17. 20 val. ir sekmadieniais 9. 20 val. Graudūs verksmai bus giedami sekmadieniais 10 val. šv. Mišių pabaigoje. Po jų bus einama Eucharistinė procesija.

Kviečiame joje dalyvauti procesijos dalyvius, ypač vaikus ir jaunimą.

Vasario 28d. po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose bus rodomas dokumentinis filmas apie Biblijos kraštą. Kviečiame pasižiūrėti.

Kovo 1-ą švęsime I Gavėnios sekmadienį bei minėsime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Mūsų vyskupijoje besirengiantiems Krikštui Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje 17 val. šv. Mišiose bus atliekamos Išrinkimo

apeigos.

Kovo 2d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Kovo 3d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną Paduvietį, mūsų vyskupijos globėją, intencijomis.

Kovo 4d. švęsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. 16 val. parapijos namuose vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių ir visų norinčių dalyvauti susirinkimas. 18 val. draugijos narių intencijomis bus

švenčiama Eucharistija.

Kovo 5d. po 8 val. šv. Mišių iki 18 val. šv. Mišių, kurios bus aukojamos už pašaukimus, bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks maldos judėjimo už parapiją ir kunigus grupelės ir

visų norinčių dalyvauti susitikimas.

Kovo 6d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Kovo 7d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Bažnyčioje galite įsigyti: Kapinių žvakių; Kryželių; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" sausio-vasario mėnesių; suaugusiems: "Artuma" vasario mėnesio; "Kelionė"; "Saleziečių žinios" su šių metų kalendoriumi; Žodis tarp mūsų" sausio-vasario ir kovo-balandžio mėnesių; vaikams skirtą maldynėlį "Magnificat" sausio-vasario ir kovo-balandžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat vasario ir kovo mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

 

Parapijos raštinė (klebonija) tel. 8 37 551208, 8615 88600

Darbo laikas: I-V nuo 9-17.30 val.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.