Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Registracija į pasiruošimo, Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams, grupes baigta. Daugiau informacijos apie ruošimą sakramentams skiltyje Aktuali informacija.

Lapkričio 10-17 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks atlaidai.

Lapkričio 12d. minėsime šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį.

Lapkričio 13d. 15 val. Aušros Vartuose Vilniuje bus meldžiamasi už Vilkaviškio vyskupiją. Kviečiame 13 val. vykti tą dieną į Vilnių. Kelionės auka 10 eurų. Užsirašyti galima bažnyčioje.

Lapkričio 14d. 19 val. parapijos namuose susitiksime su Atgailos ir Eucharistijos sakramentų priėmimui besiruošiančių vaikų tėvais.

Lapkričio 15d. po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks maldos grupės su Šv. Raštu - Lectio divina susitikimas. Kviečiame dalyvauti. 19 val. parapijos namuose vyks šeimų susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Lapkričio 15-16d. parapijos namuose vyks ALFA kurso savaitgalis Katechumenato dalyviams. Prašome jūsų maldos.

Lapkričio 16d. švęsime Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos iškilmę.

Lapkričio 17d. bus švenčiama 3-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena. Rinkliava tą sekmadienį bus daroma Carito organizacijai paremti. Nuo 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. Su Garliavos parapijos jaunimo

šlovinimo grupe kartu garbinkime Viešpatį!

Nuo lapkričio 18d. pradedamas parapijos Šeimų lankymas. Grafikas skiltyje Šeimų lankymas.

Bažnyčioje galite įsigyti: Kapinių žvakių; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" rugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" lapkričio mėnesio; "Kelionė"; "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" lapkričio-gruodžio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtą maldynėlį: "Magnificat" lapkričio-gruodžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat lapkričio ir gruodžio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą Christus vivit jaunimui ir visai Dievo tautai; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.