Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Informaciją apie vaikų, jaunimo, suaugusių ruošimą sakramentams rasite skiltyse: Katechezė ir Aktuali informacija.

Kviečiame dirbančiuosius skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų parapijai pagal paramos ir labdaros įstatymą. Įmonės kodas 191288339. Lėšos yra renkamos bažnyčios grindų pakeitimui.

Ketvirtadieniais 15 val. parapijos namuose renkasi JAUNŲJŲ MISIONIERIŲ grupelė. Kviečiame besiruošiančius Pirmajai šv. Komunijai vaikus ir jų draugus.

Pradėjome Gavėnios laiką, kuris yra skirtas pasirengti Velykoms. Šiuo laiku venkime triukšmingų pasilinksminimų.

Gavėnios penktadieniais 17.20 val. ir sekmadieniais 9.20 val. bažnyčioje bus einamas Kryžiaus kelias. Penktadieniais Kryžiaus kelio maldai ypač kviečiame ateiti vaikus ir jaunimą, kad su jais galėtume kartu apmąstyti Jėzaus

meilę mums. Sekmadieniais 10 val. šv. Mišų pabaigoje bus giedami Graudūs verksmai ir einama Eucharistinė procesija. Labai kviečiame šioje procesijoje dalyvauti vaikus, jaunimą bei procesijos dalyvius.

Kovo 24d., III-jį Gavėnios sekmadienį, 12 val. melsimės už mūsų vyskupijos ir parapijos geradarius Albiną 1m. ir Antaną Muckus. 18 val. šv. Mišiose besiruošiantiems Krikštui vyks pirmojo Ištyrimo apeigos.

Kovo 25d. švęsime Viešpaties Apreiškimo iškilmę.

Kovo 31d. švęsime IV Gavėnios sekmadienį (Laetare), žymintį gavėnios pusiaukelę, kaip atokvėpį kelionėje šv. Velykų link. šį sekmadienį leidžiama nevaržomai groti vargonais ir kitais muzikos instrumentais. 18 val. šv. Mišiose

vyks antrojo ištyrimo apeigos. Po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" kovo-balandžio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" kovo mėnesio; "Kelionė"; Žodis tarp mūsų" kovo-balandžio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" kovo-balandžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat kovo ir balandžio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.