Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Skelbimai:

Informaciją apie vaikų, jaunimo, suaugusių ruošimą sakramentams rasite skiltyse: Katechezė ir Aktuali informacija.

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo švenčių nuotraukas galima įsirašyti klebonijos raštinėje.

Ketvirtadieniais 15 val. parapijos namuose renkasi JAUNŲJŲ MISIONIERIŲ grupelė. Kviečiame besiruošiančius Pirmajai šv. Komunijai vaikus ir jų draugus.

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčioje kasdien vyksta gegužinės pamaldos, kurias sudarys Švč. Mergelės Marijos litanijos giedojimas ir kitos maldos bei giesmės. Gegužinės pamaldos mūsų

bažnyčioje vyks po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.

Bažnyčioje užrašome šv. Mišias sudėtinėmis intencijomis už gyvus ir mirusius tėvus. Už juos melsimės Tėvo dieną ir visą savaitę po Tėvo dienos.

Gegužės 26d. 12 val. švęsime vaikų Pirmąją šv. Komuniją. Po 18 val. šv. Mišių  bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Gegužės 28d. po 18 val. šv. Mišių Garliavos Šimtmečio parke vyks Gegužinių giesmių vakaras. Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 31d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę.

Nuo gegužės 31d. pradėsime maldų Šv. Dvasiai devyndienį. Kviečiame ateiti į bažnyčią 17.30 val. ir jungtis į bendrą maldą.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai garbinti. Birželines pamaldas, kurias sudaro Švč. Jėzaus Širdies litanijos giedojimas ar skaitymas, pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, atliksime prie išstatyto Švč. Sakramento

po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.

Birželio 1d. minėsime šv. Justiną, kankinį. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. mergelę Mariją intencijomis.

Birželio 2d. švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. 10 val. šv. Mišių pradžioje vyks Šeštinių procesija. Šioje iškilmėje minėsime ir Tėvo dieną. 12 val. melsimės už gyvus tėvus, o vakare 18 val. už mirusius

tėvus. Po kiekvienų šv. Mišių tėvams teiksime jiems skirtą palaiminimą. Tos dienos rinkliava bus skiriama Marijos radijui ir kitai krikščioniškai žiniasklaidai paremti.

Birželio 3d. minėsime šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Birželio 4d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis.

Birželio 5d. minėsime šv. Bonifacą, vyskupą, kankinį. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose renkasi pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai. Kviečiame dalyvauti visus norinčius.

Birželio 6d. po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija iki 18 val. šv. Mišių, kurios bus aukojamos už pašaukimus į dvasinį luomą. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose rinksis maldos judėjimo už kunigus

ir parapiją grupė. Kviečiame dalyvauti.

Birželio 7d. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Birželio 8d. nuo 17.30 val. bažnyčioje švęsime Sekminių vigiliją.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" gegužės-birželio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" gegužės mėnesio; "Kelionė"; "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" gegužės-birželio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificatgegužės-birželio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat birželio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.