Skelbimai:

Bažnyčioje yra renkamos aukos bažnyčios grindų pakeitimui bei šildomų grindų įrengimui. Širdingai kviečiame jus prie projekto prisidėti.

Vaikų ruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams prasidėjo nuo š.m. spalio 1 d. Tėvelius nespėjusius užsirašyti kviečiame vėliausiai iki spalio 20d. registruotis klebonijos raštinėje arba bažnyčioje. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Jaunuoliams, nuo 8 klasės ir vyresniems, kurie šiais mokslo metais ruošis Sutvirtinimo sakramentui, užsiėmimai prasidėjo nuo spalio 6 d. 11.30 val. parapijos namuose. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Kviečiame vaikus ir jaunimą ateiti į chorą, kuris repeticijai renkasi bažnyčioje sekmadieniais 11.20 val. ir giedos 12 val. šv. Mišiose.

Primename , jog dera pašventinti žvakes, kurias dedate ant mirusiųjų kapų.

Šių metų spalio mėnuo Bažnyčioje yra skelbiamas Misijų mėnesiu. Kasmet spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinį mūsų bažnyčioje kalbėsime sekmadieniais 9.30 val., o šiokiadieniais 17.30 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliui taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai pelnomi ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame arba per televiziją, radiją ar internetą pamaldžiai sekame.

Spalio 1d. prasidėjo Misijų mėnuo Lietuvoje.

Spalio mėnesio sekmadieniais kviečiame vaikus, besirengiančius Atgailos ir Eucharistijos (Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai šv. Komunijai) sakramentams 11.30 val. susirinkti į bažnyčią katechezei apie Rožinio maldą.

Spalio 18d. švęsime šv. evangelisto Luko šventę. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks šeimų susitikimas. Kviečiame dalyvauti.

Spalio 20d. švęsime Misijų sekmadienį. Šią dieną renkamos aukos misijoms paremti. Po 12 val. Šv. Mišių bažnyčioje bus tikintieji kviečiami paimti pačių vaikų, besirengiančių šiais mokslo metais priimti Atgailos ir Eucharistijos

sakramentus, parengtas Dievo įsakymų plokšteles ir įsipareigoti maldai už vaiką ir jo šeimą. Nuo 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kurioje parapijos jaunimo šlovinimo grupė giesmėmis garbins Dievą.

Spalio 25d. po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Taize pamaldos. Švęskime Misijų mėnesį drauge!

Kviečiame vaikus ir jų tėvelius vykti į Guronis. Aplankysime kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę, sakralinį Rožinio slėpinių kelią ir parką. Kartu švęsime Šv. Mišias. Vaikai, kurie lankė katechezes apie Rožinio maldą ir

norės vykti į kelionę, bus įrašomi į Rožinio mylėtojų ir kalbėtojų broliją Guronyse. Išvykstame Spalio 27 d. 14 val. nuo bažnyčios. Grįšime apie 18.30 val. Registruotis bažnyčioje arba pas katechetes.

Spalio 27d. 10 val. šv. Mišiose melsimės už kun. Juozą Marčiulionį, minėdami jo antrąsias mirties metines.

Spalio 28d. švęsime šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventę.

Bažnyčioje galite įsigyti: Kapinių žvakių; Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Yuocat vaikams: Katalikų Bažnyčios katekizmą vaikams ir tėvams; Liturginį maldyną; religinius paveikslus`; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" rugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" spalio mėnesio; "Kelionė"; "Saleziečių žinios"; Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio ir lapkričio-gruodžio mėnesių; "Mylėkite viens kitą"; "Tėvo Pijaus balsas"; vaikams skirtą maldynėlį: "Magnificat" rugsėjo-spalio ir lapkričio-gruodžio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat spalio ir lapkričio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje bei apaštališkąjį paraginimą "Gaudete et exultate"; bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą Christus vivit jaunimui ir visai Dievo tautai; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.