Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Te Dievas savo tėviška globa lydi jo apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padeda tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Svetainėje informaciją apie ruošimą sakramentams rasite skiltyje: katechezė.

Gegužės mėnesis skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Sekmadieniais litaniją giedosime po 12 val. šv. Mišių.

Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės.

Gegužės 27d. švęsime Švč. Trejybės iškilmę ir savo parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus. 12 val. sudėtinėse šv. Mišiose melsimės ir už kun. Juozą Marčiulionį, minėdami 7 mėnesius po jo mirties ir akolitą Alvydą Guzikauską, minėdami pusę metų nuo jo mirties. Marijos radijas iš mūsų bažnyčios transliuos Rožinio maldą 11.30 val. ir šv. Mišias 12 val. Švč. Mergelės Marijos litaniją giedosime po 10 val. šv. Mišių. Po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks užtarimo malda.

Gegužės 27d. bažnyčioje pradėsime užrašinėti sudėtinių šv. Mišių už gyvus ir mirusius tėvus intencijas. Už gyvus ir mirusius tėvus melsimės birželio 3d. ir visą savaitę po Tėvo dienos. Taip pat bažnyčioje bus galima užsirašyti kelionei birželio 10d. į Vilkaviškio katedrą, kur mūsų parapijietis akolitas Egidijus Cibauskas priims diakono šventimus. Nuo gegužės 27d. bažnyčioje bus galima užsirašyti į susitikimą rugsėjo 23d. su popiežiumi Pranciškumi.

Gegužės 28d. savo kunigystės Šventimų 40 metų sukaktį minės kun. Kęstutis Bekasovas. Melskimės už mūsų parapijoje tarnaujantį ir iš mūsų parapijos kilusį kunigą, kad per jį Dievas mus laimintų ir šventintų.

Gegužės 31d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželines pamaldas su Švč. Sakramento išstatymu atliksime po vakaro šv. Mišių.

Birželio 1d. minėsime šv. Justiną, kankinį. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Jėzaus Širdį intencijomis.

Birželio 2d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į Švč. Mergelę Mariją intencijomis.

Birželio 3d. švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinės) iškilmę. Taip pat švęsime ir Tėvo dieną. Po 10 val. šv. Mišių bažnyčios šventoriuje atliksime Devintinių procesiją. Kviečiame prieš 10 val. šv. Mišias į bažnyčią ateiti vaikus, kurie šiemet priėmė Pirmąją šv. Komuniją, apsirengti Pirmos šv. Komunijos rūbeliais ir dalyvauti Švč. Sakramento procesijoje. Šią dieną 10 val. melsimės už gyvus tėvus, vakare 18 val. už mirusius. Po kiekvienų šv. Mišių tėvams teiksime palaiminimą. Po 10 val. šv. Mišių šventinsime žolynus bei laiminsime šeimas ir vaikus. Šį sekmadienį 12 val. šv. Mišių nebus. Šią dieną rinkliava bus daroma Popiežiaus vizitui paremti.

Birželio 4d. 18 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Birželio 5d. minėsime šv. Bonifacą, vyskupą kankinį. 8 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose ALFA kurso dalyvių ir visų norinčių dalyvauti susitikimas.

Birželio 6d. 18 val. melsimės palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių intencijomis. Po šv. Mišių parapijos namuose rinksis draugijos nariai ir visi norintieji dalyvauti.

Birželio 7d. po 8 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. melsimės už pašaukimus. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose rinksis maldos grupė už parapiją ir kunigus. Kviečiame dalyvauti.

Birželio 8d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę, kuri yra ir Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šią dieną suteikiami atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldose drauge kalba maldą "Gerasis Jėzaus".

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" gegužės-birželio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" gegužės mėnesio; "Saleziečių žinios" (naujas numeris); "Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" gegužės-birželio mėnesių; "Tėvo Pijaus balsas", "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" gegužės-birželio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat birželio mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus  posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.
Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: kun. Vilius SIKORSKAS, kun. Rytis BALTRUŠAITIS.

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.