Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Svetainėje informaciją apie ruošimą sakramentams rasite skiltyje: katechezė.

Informaciją apie parapijos šeimų lankymą rasite mūsų svetainės skiltyje: Šeimų lankymas.

Sausio 17d. minėsime šv. Antaną, abatą.

Nuo sausio 18d. iki 25d. vyks maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Bažnyčioje melsimės už krikščionių vienybę vakaro šv.

Mišiose, o sekmadienį 12 val. šv. Mišiose. Tikintieji dalyvaudami maldų už krikščionių vienybę pamaldose įprastomis sąlygomis gali

laimėti visuotinius atlaidus.

Sausio 21d. po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Aleksoto dekanato jaunimo šlovinimo vakaras.

Sausio 23d. nuo 19 val. parapijos namuose prasideda ALFA kursas suaugusiems. Labai kviečiame dalyvauti.  

Bažnyčioje galite įsigyti Šv. Raštą; Žvakių; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" sausio-vasario mėnesių; suaugusiems: "Artuma" sausio mėnesio; "Saleziečių žinios"; "Kelionė su Bernardinai.lt"; "Žodis tarp mūsų"  sausio-vasario mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" sausio-vasario mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; Teofilius; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat vasario mėnesio; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristas-vikaras:Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Rytis BALTRUŠAITIS.
Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.