Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Te Dievas savo tėviška globa lydi jo apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padeda tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Užsiregistravusius į šv. Mišias su popiežiumi, kviečiame kuo skubiau pasiimti kvietimus. Jaunimui nuo 14 metų iki 35 metų į susitikimą su popiežiumi rugsėjo 22d. Vilniuje nuvykti yra užsakyti autobusai, išvykstame, šeštadienį, 8.15 val. nuo bažnyčios. Daugiau informacijos skiltyje Aktuali informacija.

Informaciją apie vaikų, jaunimo, suaugusių ruošimą sakramentams rasite skiltyse: Katechezė ir Aktuali informacija.

Bažnyčioje galite pamatyti stendus su informacija apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį bei pasimelsti prie palaimintojo relikvijos.

Rugsėjo 21d. švęsime šv. Mato, apaštalo, evangelisto šventę.

Rengiantis susitikimui ir šv. Mišioms su popiežiumi kviečiame tikinčiuosius švęsti ATGAILOS sakramentą. Nuo 17 val. Rožinio malda bažnyčioje. Po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija. Tebus visi vykstantys į susitikimą ar Šv. Mišias su popiežiumi tam pasiruošę ir susitaikę su Dievu.

Rugsėjo 23d. šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus tik vakare 19 val.

Rugsėjo 27d. minėsime šv. Vincentą Paulietį, kunigą.

Rugsėjo 28-30 dienomis Marijampolėje mūsų vyskupijos pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3, vyks renginys jaunimui "Susitikime pažinimo kelionėje". Registracija: 8 635 36773 fb.com/vilkaviskio.seimos.centras

Rugsėjo 29d. švęsime šv. arkangelų Mykolo, Gabrieliaus, Rapolo šventę.

Rugsėjo 30d. švęsime šv. arkangelo Mykolo atlaidus. 10 val. šv. Mišias iš mūsų bažnyčios transliuos Marijos radijas.

12 val. atlaidų pagrindines šv. Mišias pažadėjo aukoti Apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana. Melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis. Taip pat melsimės už policijos darbuotojus bei pedagogus. Po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose kviečiame ateiti besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui tėvus.

Spalio 1d. minėsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. 19 val. melsimės sudėtinėmis aukotojų už mirusius intencijomis.

Bažnyčioje galite įsigyti: Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; žvakių; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Liturginį maldyną; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" rugsėjo-spalio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" rugsėjo mėnesio; "Saleziečių žinios"; "Kelionė" (naujas numeris); "Žodis tarp mūsų" rugsėjo-spalio mėnesių mėnesių; "Tėvo Pijaus balsas", "Mylėkite viens kitą"; vaikams skirtus maldynėlį: "Magnificat" rugsėjo-spalio mėnesių; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; maldynėlis suaugusiems Magnificat rugsėjo ir spalio mėnesių; Knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis";  "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: kun. Gintaras URBŠTAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis BEKASOVAS.

Vikaras -altaristas: kun. Kęstutis STANKEVIČIUS.

Nuolatinis diakonas: Egidijus CIBAUSKAS

Klebonijos tel. 8 37 551208.

Patogiausias laikas rasti kunigą:
Šiokiadieniais bažnyčioje ryte - iškart po Šv. Mišių; 
Šiokiadieniais klebonijoje: ryte nuo 9 val. iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.