Pamaldų laikas

Sekmadieniais
8, 10, 12 ir 18 val.


Šiokiadieniais
8 ir 18 val.


Šeštadienais
10 ir 18 val.Rugpjūčio 21d. minėsime šv. Pijų X, popiežių.

Rugpjūčio 22d. yra minima Švč. Mergelė Marija, Karalienė.

Rugpjūčio 24d. švęsime šv. apaštalo Baltramiejaus šventę.

Bažnyčioje galite įsigyti Šv. Raštą; Katalikų Bažnyčios katekizmą; Katalikų Bažnyčios katekizmą jaunimui "Yuocat"; Atnaujintą Liturginį maldyną su Švč. Mergelės Marijos litanijos dabartiniu tekstu; Maldyną silpnaregiams "Viešpatie, aš regiu"; religinius paveikslus; žurnalus: vaikams skirtą: "Bitutė" liepos-rugpjūčio mėnesių; suaugusiems: "Artuma" liepos-rugpjūčio mėnesių; "Tėvo Pijaus balsas"; "Mylėkite viens kitą!"; "Saleziečių žinios"; "Kelionė"; "Žodis tarp mūsų" liepos-rugpjūčio bei rugsėjo spalio mėnesių; vaikams skirtus maldynėlius: "Jėzau, pas mane ateiki"; "Magnificat" liepos-rugpjūčio mėnesių; vaikams knygeles supažindinančias su Šv. Raštu: "Pasakojimas apie Danielių"; "Pasakojimas apie Mozę"; "Jėzaus gimimas ir gyvenimas"; Teofilius; laikraščius "XXI amžius" bei "Katalikas"; suaugusiems maldynėlį "Magnificat" rugpjūčio bei rugsėjo mėnesių; knygas: Yuocat Update! Išpažintis; "Gyvybės duona"; "Novena į Šv. Dvasią"; "Mergelės Marijos rožinis"; Pop. Pranciškaus enciklika "Lumen fidei" bei posinodinį apaštališkąjį paraginimą "Amoris laetitia" apie meilę šeimoje; Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygą "Viešpats mano šviesa"; Knygą Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" "Nepataisomasis"; "Tavo sparnų ūksmėje"; "Ieškojau Alacho, suradau Jėzų"; Šventasis Serafimas Sarovietis "Dvasiniai pamokymai"; "Susipažinkime - esu Teofilius".

Parapijos kunigai:
Klebonas: Gintaras URBŠTAS.
Altaristas-vikaras:Kęstutis BEKASOVAS.
Rezidentai: Vilius SIKORSKAS, Juozas MARČIULIONIS, Rytis BALTRUŠAITIS.

Patogiausias laikas rasti kunigą šiokiadieniais klebonijoje: ryte - iškart po Šv. Mišių: nuo 8:30 iki 10 val; vakare - prieš Šv. Mišias: nuo 17 iki 17:30 val.
Šeštadieniais bažnyčioje po 10 ir 18 val. šv. Mišių.
Sekmadieniais bažnyčioje po kiekvienų šv. Mišių.
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Mirus pakrikštytam žmogui ir ateinant pas kunigą susitarti dėl jo palaidojimo atsinešamas mirties liudijimas. Surašant metriką reikia žinoti mirusio/s tėvo vardą ir pavardę bei motinos vardą ir jos mergautinę pavardę.