www.garliava.lt

eurposregioninis
eurposregioninis

 

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pastato renovacija
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. 

Projekto aprašymas:

Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos (unikalus Nr. 5297-4045-5016, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r.sav.) pagrindinis pastatas statytas dar 1974 m. Pastato išorinių atitvarų (stogo, sienų) stovis buvo patenkinamas, jų šiluminė varža neatitiko galiojančių statybos, higieninių normatyvinių reikalavimų. Dėl prastos išorinių atitvarų būklės buvo kasmet prarandama arti 30% šilumos. Stogo stovis patenkinamas, neremontuota, susidėvėjusi, papildomai nešiltinta stogo danga virš salių neatitiko galiojančių normatyvinių reikalavimų šilumos varžai. Siekiant pašalinti minėtas problemas Kauno r. sav. administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal audite pateiktus sprendinius atlikti dalies pastato renovavimo darbai.

Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui. Be to, po renovacijos pagerėjo darbo ir mokymosi sąlygos, patalpų mikroklimato sąlygos, padidėjo pastato ir atskirų jo dalių, inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas. Svarbu pažymėti, kad be ES struktūrinės paramos projektas Kauno rajono savivaldybė nebūtų įgyvendinusi šio projekto.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis 2013 m.
Projekto vertė 484.486,48 Lt
Skirta parama 417.736,48 Lt
Savivaldybės lėšos 66.750,00 Lt
Kontaktinis asmuo

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrėjus Žukauskas tel. 837 35 55 64

jonuciu renovacija 1

jonuciu renovacija 1

jonuciu renovacija 2

jonuciu renovacija 2