www.garliava.lt

 Paslaugos pavadinimas 

 Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

 Paslauga skirta

 Fiziniams asmenims

 Paslaugos teikėjas

 Kauno rajono savivaldybė

 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

 Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas

 Tikslinės grupės

 Šeimos auginančios vaikus

 Kategorija

 Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas

 Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui mokama vaiko motinai. Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos, o pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie šeimos pajamas už praėjusius kalendorinius metus.

Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentai.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Vaiko gimimo liudijimas.
5. Pažyma iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą.
6. Banko sąskaita arba mokėjimo kortelė (DnB Nord ar SEB Vilniaus banko).

 Formos ir nuorodos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo". (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
 
 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).
 
 PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A1)
 
 PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)
 Kontaktinė informacija  Garliavos seniūniją, 106  kabinetas