Santuoka

Sužadėtiniai, kurie rengiasi sukurti katalikišką šeimą, savosios parapijos klebonui padedant, išklauso pasirengimo Santuokos sakramentui programą. Ši programa yra skirta organizuoti sielovados darbą su sužadėtiniais. Kad sėkmingai vyktų būsimų naujų šeimų pasirengimas Santuokos sakramentui, reikalingi šie du dalykai: susitikimai Šeimos centre, pokalbiai su kunigu, parengiančiu būsimą šeimą.

Tikintieji, norintys sudaryti katalikišką santuoką, kreipiasi į jaunosios ar jaunojo (pasirinktinai) parapijos kleboną, ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki numatytos vestuvių dienos ir aptaria pasirengimo Santuokos sakramentui programą. Santuoka ypatingais atvejais, konkrečiai motyvuojant tokio pasirinkimo būtinumą, gali būti laiminama ir kitoje parapijoje, turint raštišką klebono leidimą. Leidimas išduodamas pateikus krikšto pažymėjimą.

Pirmasis susitikimas su kunigu – yra sužadėtinių priėmimas, susipažinimas ir pokalbis, kurio metu kunigas paaiškina pasirengimo santuokos sakramentui svarbą ir sužadėtinių asmeninę atsakomybę rengiantis būsimam šeimos gyvenimui. Jo metu užpildoma Priešsantuokinės apklausos anketos informacinė dalis. Atvykstant į parapijos raštinę, turėti asmens pasą. Taip pat aptariama sužadėtinių asmeninė, civilinė, religinė teisė tuoktis. Bažnytinė santuoka yra juridiškai pripažįstama valstybės, todėl jos užtenka. Po bažnyčioje palaimintos santuokos kunigas atitinkamą formą pateikia to rajono civilinės metrikacijos skyriui.

Pokalbio metu stengiamasi pažinti sužadėtinių religinio gyvenimo lygį, tikėjimo praktiką bei sudaromos sąlygos trūkstamų religinių žinių papildymui ar nepriimtų sakramentų priėmimui.

Santuokos registravimui reikia:

  • Krikšto pažymėjimų jei jų neturima, reikia kreiptis į tas parapijas, kur jie buvo pakrikštyti. Jei krikšto parapijos krikštų registracijos knygose klebonas neranda duomenų apie asmens krikštą, tuomet pakrikštytasis suranda krikšto liudytojus (tėvai, krikštatėviai, giminės, pažįstami), kurie raštu paliudija apie asmens krikštą.
  • Leidimas tuoktis už parapijos ribų (jei tuokiamasi ne savo parapijoje). Reikia kreiptis į savosios parapijos kleboną.
  • Šeimos centro pažyma.

Kur vyksta susitikimai sutuoktiniams rasite informaciją: Kauno arkivyskupijos el. svetainėje.

Antrasis susitikimas po išklausytų kursų.

Kunigui pristatomi reikiami dokumentai, baigiama pildyti apklausos anketa, aptariami iškilę klausimai, paraginama atlikti išpažintį ir aptariamas laikas, kada būtų galima ją atlikti, o per pačias jungtuves dera priimti šv. Komuniją.

Trečiasis susitikimas su kunigu, kuris laimins santuoką. Aptariama santuokos laiminimo bažnyčioje apeigų eiga, tam, kad sužadėtiniai galėtų aktyviai, sąmoningai ir vaisingai jose dalyvauti.