Krikštas

Katalikų tėvų pareiga – gimusį kūdikį nedelsiant pakrikštyti. Krikštas suteikiamas savos parapijos bažnyčioje. Krikštijamiesiems rekomenduojame duoti krikščioniškus vardus, kad jie turėtų šventąjį globėją ir gyvenimo pavyzdį. Jei vardas nekrikščioniškas - būtinas antras krikščioniškas vardas.

Vaikučiai mūsų bažnyčioje krikštijami daugiausiai šeštadieniais, bet galima ir kitą savaitės dieną. Susitarti dėl krikšto dienos ateiti bent prieš savaitę žinant smulkiai viską apie vaiką, tėvus ir krikštatėvius. Krikštui reikalinga žvakė ir krikšto rūbelis.

Krikštatėviais kviestini praktikuojantys katalikai nuo 16 metų amžiaus, priėmę Sutaikinimo, Eucharistijos (Pirmoji Šv. Komunija), Sutvirtinimo sakramentus. Taip pat jie privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamą atsakomybę. Krikštatėviai tampa dvasiniais krikštijamojo tėvais ir yra kartu su tėvais atsakingi už vaiko krikščionišką auklėjimą. Negali jais būti gyvenantys nesantuokinį gyvenimą, bei kitokių tikėjimų išpažinėjai.

Nekrikštyti vaikai nuo 7 metų amžiaus ir vyresni Krikštui parengiami pagal vaikų rengimo Pirmajai Komunijai programą.

Suaugęs žmogus gali būti krikštijamas tik jo paties prašymu bei dalyvauti ruošimo suaugusių sakramentams (Katechumenatas) programoje. Besiruošiantis Krikštui turi žinoti katalikų tikėjimo pagrindus, pasiryžti jų laikytis ir gyventi krikščionišką gyvenimą.