Eucharistija

IV klasę pradedantys vaikai savoje parapijoje yra ruošiami Eucharistijos sakramentui. Pasirengimo pamokos vyksta parapijos namuose per visus mokslo metus (registracija vyksta bažnyčioje rugsėjo mėnesį). Besiruošiantieji priimti Pirmąją šv. Komuniją kartu su savo tėveliais sekmadieniais dalyvauja Šv. Mišiose.

Eucharistija yra ,,viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė”, nes tai yra pats Kristus. Ištikima Viešpaties nurodymui Bažnyčia nepaliauja dariusi to, ką jis darė savo kančios išvakarėsė, kai, mylėdamas savuosius, parodė savo meilę iki galo. Norėdamas visada pasilikti su savaisiais ir padaryti juos savo Prisikėlimo dalininkais, Jėzus Kristus įsteigė Eucharistiją, kur duona ir vynas slėpiningu būdu tampa Jo Kūnu ir Krauju.

Bažnyčia nuo pat pradžių ištikimai vykdė Viešpaties nurodymą apaštalams švęsti Eucharistiją iki Jam sugrįžtant. Ypač sekmadienį, Jėzaus prisikėlimo dieną, krikščionys rinkdavosi ,,laužyti duonos”, ir taip iki mūsų dienų Eucharistija yra nuolat švenčiama.

Eucharistija yra dėkojimas Tėvui ir jo pašlovinimas, Kristaus ir Jo Kūno aukos atminimas, Kristaus buvimas čia ir dabar, Jo žodžių ir Jo Dvasios galia.

Vieningai susirinkę prie Jo aukos ir puotos stalo, klausomės Jo žodžio, dėkojame už gautas malones, dalyvaujam ir priimam savo gyvenimo Viešpatį Komunijoje.

Kas nori priimti Kristų eucharistinėje Komunijoje, turi būti malonės būklėje. Jei kas jaučiasi sunkiai nusidėjęs, negali priimti Eucharistijos, jei prieš tai nėra gavęs atleidimo Sutaikinimo sakramentu. Eucharistijos priėmimas tvirčiau suvienija priimantįjį su Viešpačiu, atleidžia lengvąsias nuodėmes ir saugo nuo sunkiųjų.

Po Eucharistijos esame siunčiami savo darbu ir gyvenimu tęsti Viešpaties misiją ir kurti meile, tiesa ir teisingumu pagrįstą pasaulį.