Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Garliavos bažnyčioje

Š. m. rugsėjo mėn. 27 d. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje parapijos bendruomenė iškilmingai šventė šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Iškilmėje dalyvavo ir 12 val. Šv. Mišias aukojo svečias kunigas jėzuitas teol. lic. Aldonas Gudaitis SJ.Šv. Mišiose giedojo parapijos suaugusių choras, vadovaujamas vargonininkės Simonos Jašauskytės-Pranckevičienės. Parapijiečiai nešė Šv. Mišių atnašas, dalyvavo Eucharistinėje procesijoje aplink bažnyčią.
Atlaidų šventę papuošė šventoriuje naujai pastatytas ir po Šv. Mišių pašventintas kryžius, skirtas kunigui misionieriui Jonui Bružikui SJ atminti bei popiežiaus Pranciškaus paskelbtiems Pašvęstojo gyvenimo metams įamžinti. Šio kryžiaus autorius, žinomas Kauno r. kryždirbys – Kazimieras Martinaitis. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šv. arkangelo Mykolo atlaidų šventimo.