ŠVČ. SAKRAMENTO 24 VALANDŲ ADORACIJA

Lietuvos vyskupai nuoširdžiai kviečia įsijungti į nenutrūkstamą maldos grandinę, kurios tikslas padėkoti už Dievo gailestingumą mums žmonėms ir sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. To siekiant jau keletas metų kiekvieną dieną vis kitoje Lietuvos bažnyčioje vyksta 24 valandų (nuo ryto iki ryto) Švč. Sakramento adoracija.

Švč. Sakramento adoracija - tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje aktyviausia parapijos bendruomenės dalis vienijasi maldos budėjime. Švč. Sakramento adoracija mums leidžia regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas visada su mumis.

Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje. Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.

Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, gyvenimo prasmės ir vilties. Ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą. Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo dovanojama viltimi, ramybe ir meile.

Ateikime melstis už Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Adoracijos metu išsakykime Viešpačiui kas mus šiandien labiausiai neramina ir ko mes labiausiai norėtume sau ir visiems Lietuvos žmonėms, pradedant tais, kurie vadovauja šaliai ir baigiant pačiais silpniausiais mūsų visuomenės nariais.

Turėkime viltį, kad ši maldingumo priemonė atneš gražių dvasinių vaisių, ypač tikėjimo atnaujinimo ir gyvenimo juo srityse.

Galimos nuolatinės adoracijos intencijos:

Už Seimą, Vyriausybę ir Prezidentę

Už vyskupus, kunigus ir diakonus

Už Lietuvos teismus ir policiją

Už Lietuvos kariuomenę

Už Lietuvos šeimas

Už išsiskyrusius ir gyvenančius be santuokos

Už jaunimą, studentus ir moksleivius

Už sergančius, kenčiančius ir nusivylusius gyvenimu

Už kunigų seminarijas ir pašaukimus į kunigystę

Už Dievui pašvęstojo gyvenimo narius ir pašaukimus vienuoliniam gyvenimui

Už Lietuvo išeiviją

Už teisingumo ir santarvės sugrįžimą

Už vaikus, kurie yra patyrę prievartą

Už kalinius

Už savanoriaujančius žmones

Už Lietuvos dvasinį atgimimą

Už tai, kad būtų vertinama gyvybė

Už kenčiančius socialinę atskirtį

Už kenčiančius dėl įvairiausių priklausomybių.